Четиринадесети конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази"

сряда, 31 януари 2018 13:35 /
Начало:
Край:
петък, 27 април 2018
Място:
Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”
Подробности:

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази” 

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси

 на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на

България към Европейския съюз 

обявява

Четиринадесети  годишен  конкурс 

за присъждане на

награда   “Д-р Илко Ескенази”

 

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Бъдеще на Европейската прокуратура.
 • Закрила на личните данни в Европейския съюз.
 • Съдебното сътрудничество при международното отвличане на деца в Европейския съюз .

За икономисти:

 • Проблеми с присъединяването на България към Еврозоната.
 • Икономика на кохезионната политика на Европейския съюз.
 • Икономика на дигитализацията в Европейския съюз.
 • Икономика на постоянното структурирано сътрудничество в Европейската отбрана.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 1. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2018 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности.
 2. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .
 3. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 4. Връчването на наградите ще се извърши на 20 май 2018 г.  (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  м. май 2016 г.

Необходими документи:

 1. Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията)
 2. Автобиография
 3. Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 23 до 27 април 2018 г. (понеделник-петък), от  14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 27 април 2018 г.)
 • Място на подаване:  Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”, 
  София 1504, ул. “Васил Априлов”  № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

За допълнителна информация:

 Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий” 

София 1504,  ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02)  943  00 01, www.cmfnd.org