Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно"

понеделник, 18 септември 2017 8:58 /
Начало:
петък, 20 октомври 2017 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ “Международна икономика и политика”

Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”

 

Ви кани да вземете участие в Дванадесетата международна научна конференция

на тема 

"Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 

 

20 октомври 2017 г., 10,00 ч., УНСС, голяма конферентна зала

Тематични направления

 JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R

Официалните езици на конференцията: английски и български език.

Научни направления:

-          Европейски съюз- състояние и перспективи

-          Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар

-          Управление на европейски проекти

-          Мениджмънт и маркетинг

-          Международни финанси

-          Международен бизнес

-          Иновации и предприемачество

-          Корпоративно управление

-          Качество и конкурентоспособност на образованието

-          Туризъм - състояние и перспективи

-          Правни аспекти на ЕС

Заявка за участие:

Име: ................................................................................................................

Научна степен и звание, длъжност : ...........................................................

Служебен адрес: ...........................................................................................

Организация : ................................................................................................

Тел: .................................................................................................................

Е-mail: ............................................................................................................

 

û Ще участвам в конференцията с доклад

Тема на доклада: .........................................................................................

……………………………………………………………………………….

û Ще участвам в дискусиите, без да изнасям доклад

 

û Съгласен съм да бъда поканен/а за изготвяне на рецензии на доклади

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие, доклад (до 15 страници) и кратко резюме (в обем до 10 реда) на доклада на български и английски език, ключови думи (на български и английски език) и JEL класификация: 8.10.2017 г. в електронен вариант на адрес: conference_mio@yahoo.com

 

За техническото оформление на докладите, моля следвайте изискванията на списание “Икономически и социални алтернативи” http://www.unwe.bg/alternativi

 

Всички получени доклади ще бъдат рецензирани от двама рецензенти. До 15.10.2017 г. рецензентите изготвят кратка (до 1 стр.) рецензия с ясно изразено становище:

-          предложеният доклад да бъде допуснат до участие в конференцията и публикуван в сборника с доклади от конференцията;

-          предложеният доклад да бъде допуснат до участие в конференцията и публикуван в сборника с доклади от конференцията и в списание “Икономически и социални алтернативи”;

-          предложеният доклад да бъде допуснат до участие в конференцията и публикуван в сборника с доклади от конференцията след отразяване на посочените в рецензията бележки. 

Всички доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. 

Авторите на докладите, които се нуждаят от допълнителни корекции, ще бъдат уведомени за това до 15.10.2017 г. Тези доклади ще бъдат приети за публикуване в сборника с публикации от конференцията след отразяване на съответните корекции. Краен срок за изпращане на коригираните доклади: 20.10.2017 г., в електронен вариант на адрес: conference_mio@yahoo.com 

Всички доклади се предават разпечатани и на CD по време на регистрацията на конференцията във вида, в който ще бъдат предадени за отпечатване.

В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да се обадите на тел: 0888 506 856.

 

Таксата за участие в конференцията е 30 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 18.10.2017 г., а документът за превод на такса се представя по време на регистрацията на конференцията.

Банкова сметка на УНСС в лв.:

Банка: Българска Народна Банка

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за плащане: „Такса за участие в конференция на катедра МИО – 20.10.2017 г.”