Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС

понеделник, 31 юли 2017 10:39 /
Начало:
понеделник, 24 юли 2017 14:00
Край:
Място:
малка конферентна зала
Подробности:

УНСС С НОВ УЧЕБЕН КОРПУС

 

Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС ще се проведе на  24 юли 2017 г. от 14.00 часа в малката конферентна зала на университета.

Новата пететажна сграда с 14 учебни зали е финансирана по проект „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура, процедура BG16RFOP001-3.003.

Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). ОПРР 2014-2020 е част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г. и е в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, с Националната програма за реформи, с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), с Териториален дневен ред на ЕС 2020, със стратегията на ЕС за Дунавския регион

Приоритетната ос е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво.

Новата сграда ще бъде разположена в източната част на учебния комплекс на УНСС, с топла връзка, която ще свързва новия корпус с разположения от запад учебен корпус „З“. На първия етаж ще има два тестови центъра, всеки от които ще разполага с 280 работни места за работа с компютри, с 4 административни места и регистратура. На втория етаж се предвижда топла връзка със съществуващата сграда, 3 учебни зали, 4 кабинета за преподаватели, санитарни помещения, включително за хора в неравностойно положение. На третия, четвъртия и петия етаж ще има по 3 учебни зали, по 4 кабинета за преподаватели, санитарни помещения, включително за хора в неравностойно положение.

Общата стойност на проекта „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София” е  11 706 200.00 лв., от които :

Европейско съфинансиране: 3 824 077.72 лв.

Национално съфинансиране: 674 837.24 лв.

Собствено финансиране: 7 207 285.04 лв.

Началото на проекта беше поставено на  07.12.2016 г. с подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на подписване на договора до 07.06.2019 г.